Shows
 

 

 

Oldenburg Dld (Freessenkatten)

10-11-2018

 

Gr.Int.Ch. Chaboja Bambi 4e CACE (Eur.Ch.)

Ch. Ricky Beenka 1e CAGCI

Tessy Beenka 3e CAC (Ch.) +voordracht BIS

 

 

 

 

Sliedrecht (NLKV) 

28-10-2018

 

Chaboja Bambi 3e CAC (Ch.)

Int.Ch. Muladhara Archibaldo 4e CAGCI (Gr.Int.Ch.) 

Tessy Beenka 2e CAC + BIV +voordracht BIS

 

Ursula Beenka U1 + BIS 

Tessy Beenka BIV

Ursula Beenka BIS 

 

 

 

 

 

Dalfsen (Neocat)

08-04-2018

Eur.Ch. Gwendero’s Kybo 4e CAGCE

Int.CH. Muladhara Archibaldo 3e CAGCI

Int.Ch. Ricky Beenka 4e CACIB

 

 

 

 

Baarn (NLKV)

04-03-2018

 

Eur.Ch. Gwendero's Kybo, 3e CAGCE

Ch. Ricky Beenka, 3e CACIB

Tessy Beeka, 1e CAC

 

Cyrosto Mercedes U1 + BIS

 

 

 

 

Houten (Neocat)

28-01-2018

Gr.Int.Ch. Chaboja Bambi, 2e CACE

 

Ch. Ricky Beenka, 2e CACIB

 

Int.Ch. Muladhara Archibaldo, 2e CAGCI

Tessy Beenka,U1 + BIV (6-10 mnd)

 

Cyrosto Mercedes, U1 (6-10 mnd)

 

 

 

 

Oldenburg DL (Freesenkatten)

28-10-2017

 

Tessy Beenka U1 + BIS + 1e plaats in de Ringkeuring (21 katten)

 

 

 

Olst (Neocat)

09-04-2017

 

Selina Beenka U1

Ricky Beenka 1e CACIB

Muladhara's Archibaldo 3e CACIB

 

 

 

 

Houten (Neocat)

29-01-2017

 

Nataschja Beenka 3e CACE

Chaboja Bambi 2e CAGCI

Muladhara's Archibaldo 2e CACIB + BIV

Ricky Beenka 3e CAC + BIV

Selina Beenka U2